పఞ్చరూపాణి రాజానో ధారయన్త్యమితౌజసః । అగ్నేరిన్ద్రస్య సోమస్య వరుణస్య యమస్య చ ॥ ఔష్ణ్యం తథా విక్రమం చ సౌమ్యం దణ్డం ప్రసన్నతామ్ ।

— శ్రీమద్వాల్మీకిరామాయణే అరణ్యకాణ్డే చత్వారింశస్సర్గః (౧౨-౧౩వ శ్లోకములు) రాజులో ఐదు దివ్యవిభూతులు ఉండాలి అని వివరిస్తూ రావణుడిట్లనెను: “అగ్నివలె”.

स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेव नृपात्मज । धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्निर्देशकारकः ॥

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अरण्यकाण्डे नवमस्सर्गः (६व श्लोकमु) SeetaDevi spoke these words dripping with nectar, in a soft and friendly tone, to ShriRaama: “You always are interested only in your wife (never desire other women than Me), always follow to the path of Truth. You are the residence for Dharma and such a firm follower of Dharma that…

धार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना । भवितव्यं नरव्याघ्र! परलोकं जिगीषता ॥

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमस्सर्गः (४४ श्लोक) While convincing Bharata that He (ShriRaama) cannot return to Ayodhya now, as it would then break His father’s promise, Shri Raama spoke these memorable words: “O Bharata! Dharma, Ahimsa, and obedience towards elders, are the basic qualities for attaining sadgati. Hence one who is interested in iha-para-saukhyams, should imbibe these…

नेयं मम मही सौम्य! दुर्लभा सागराम्बरा । नहीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमस्सर्गः (6 श्लोकम्) On seeing the army of Bharata, Lakshmana misunderstood Him and became furious, assuming Bharata came to kill ShriRaama! While calming Lakshmana, ShriRaama spoke this wonderful shloka: “O Lakshmana! Using my strength I can easily win this entire world. However, I will not even accept the position of Indra, if I…

बलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्र परिच्छदः ।

श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे नवतितमस्सर्गः (१-२ श्लोकम) In this shloka, Valmiki maharshi says that, Bharata, who is a firm follower of Dharma, left His army, weapons, costly jewellery etc., at about a distance of 1 KROSHA before Bharadwaja’s ashram. He then walked on bare foot till the ashram along with His important ministers in order to have…

अपास्य मातृशुश्रूषां अनर्थे सोऽवतिष्ठताम् । दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्याऽऽर्योऽनुमते गतः ॥

— श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमस्सर्गः (47 श्लोक) Bharata spoke this note-worthy verse while pledging before Kausalya that he was not involved in sending ShriRaama to the forests: “If I was involved in sending ShriRaama to the forests, may I get that great sin as one who does not perform un-interrupted service to his own mother”.

అపాస్య మాతృశుశ్రూషాం అనర్థే సోఽవతిష్ఠతామ్ । దీర్ఘబాహుర్మహావక్షా యస్యాఽఽర్యోఽనుమతే గతః ॥

— శ్రీమద్వాల్మీకిరామాయణే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చసప్తతితమస్సర్గః (౪౭వ శ్లోకము)  శ్రీరాముని అడవులకు పంపుటలో తన ప్రమేయము కొంచమైనా లేదు అని కౌసల్యాదేవి ముందు ఒట్ట్లు పెడుతూ భరతుడు ఈ శ్లోకము చెప్పినాడు: “అట్టి అధర్మమునకు నేను పాల్పడినట్టైతే భగవత్స్వరూపమైన తల్లిని నిరంతరము సేవించనివాడు పొందేదుర్గతులను నేను పొందెదనుగాక”.

सतां लोकात् सतां कीर्त्यात् सञ्जुष्टात् कर्मण स्तथा । भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्याऽऽर्योऽनुमते गतः ॥

— श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमस्सर्गः (46 श्लोक) Bharata spoke this note-worthy verse while pledging before Kausalya that he was not involved in sending ShriRaama to the forests: “A person who does not put effort to meet (stay in company of) great people, a person who does not praise the righteousness of the great (coming under the influence of jealousy…

సతాం లోకాత్ సతాం కీర్త్యాత్ సఞ్జుష్టాత్ కర్మణ స్తథా । భ్రశ్యతు క్షిప్రమద్యైవ యస్యాఽఽర్యోఽనుమతే గతః ॥

— శ్రీమద్వాల్మీకిరామాయణే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చసప్తతితమస్సర్గః (౪౬వ శ్లోకము)  శ్రీరాముని అడవులకు పంపుటలో తన ప్రమేయము కొంచమైనా లేదు అని కౌసల్యాదేవి ముందు ఒట్ట్లు పెడుతూ భరతుడు ఈ శ్లోకము చెప్పినాడు: “ఎవడైతే సత్పురుషులను ప్రయత్నించి దర్శించడో, ఎవడైతే సత్పురుషులను (అసూయాదులకు లోనై) కీర్తించడో, ఎవడైతే సజ్జనులను (అహంకారాదులకు లోనై) సేవింపడో, అట్టివాడు అతి శీఘ్రముగా నశిస్తాడు. అట్లే, శ్రీరాముని అడవులకు పంపుటలో నా హస్తమున్నచో, నేను తత్క్షణమే నశించెదనుగాక”. సత్సాంగత్యమును ఎన్నడూ వీడరాదని భరతుని సందేశము.

देवतानां पितॄणां च मातापित्रोस्तथैव च । मा स्म कार्षीत् स शुश्रूषां यस्याऽऽर्योऽनुमते गतः ॥

— श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमस्सर्गः (45 श्लोक) Bharata spoke this note-worthy verse while pledging before Kausalya that he was not involved in sending ShriRaama to the forests: “If I was involved, then (because of that great sin) may I get the same great sin as that rogue who does not worship Devatas (by doing pooja etc.), does not worship…