ధర్మాయ యశసేఽర్థాయ కామాయ స్వజనాయచ । పఞ్చధా విభజన్ విత్తం ఇహాముత్రచ శోభతే ॥

శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం అష్టమస్కన్ధే ఏకోనవింశోఽధ్యాయః (౩౭) శుక్రాచార్యులవారు ధనమును క్రమ పద్ధతిలో ఖర్చుపెట్టే పద్ధతిని బలిచక్రవర్తికి వివరిస్తూ ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పారు: “ఈ క్రింది ఐదు అంశాలకు నష్టము కలుగకుండా ధనమును విభజించి ఖర్చుపెట్టినవాడే ఇహపరసాధన చేయగలడు: ధర్మకార్యాలు కీర్తి ధర్మబద్ధమైన అర్థార్జన ధర్మబద్ధమైన కోరికలు స్వజనుల పురుషార్థములు” ఈ సూత్రమును పాటించగలితే నిజముగా మనము ధన్యులమే అవుతాము.