ధర్మాత్ ప్రచ్యుతశీలం హి పురుషం పాపనిశ్చయమ్ ।  త్యక్త్వా సుఖమవాప్నోతి హస్తాదాశీవిషం యథా ॥

శ్రీమద్వాల్మీకిరామాయణే యుద్ధకాణ్డే  సప్తాశీతితమస్సర్గః (౨౨) తనవారిని వదిలి పరులను ఆశ్రయించావని దూషించిన ఇంద్రజిత్తుకి విభీషణుడిచ్చిన ధర్మోచితమైన సమాధానమిది. “ఎలాగైతే చేతికి చుట్టుకున్న విషసర్పమును వదిలించుకుంటామో, అట్లే ధర్మాన్ని వదిలి పాపకార్యాలయందు నిమగ్నుడైన వాడు, తండ్రిసమానుడైన అన్నగారైనా సరే, వాడిని వదిలివేయాలిసిందే” అని చెప్తాడు.  అదీకాక, విభీషణుడు ఎన్నోమార్లు రావణునితో అధర్మమును విడనాడమనీ, సీతమ్మను తిరిగి శ్రీరామునికిచ్చివేయమనీ హితవు చెప్పాడు. కానీ ఆ మంచి మాటలు చెవికెక్కని రావణుడు విభీషణుని రాజ్యబహిష్కారము చేశెను. అప్పుడు విభీషణుడు ధర్మాత్ముడైన శ్రీరామునిశరణువేడినాడు.ఇట్టి నిష్పక్షపాతమైన సూక్ష్మబుద్ధి కలవాడుకనుకనే శ్రీరాముడు విభీషణుకి శరణమిచ్చి, కాపాడి, మోక్షమిచ్చెను (ప్రహ్లాదుడు…