పఞ్చరూపాణి రాజానో ధారయన్త్యమితౌజసః । అగ్నేరిన్ద్రస్య సోమస్య వరుణస్య యమస్య చ ॥ ఔష్ణ్యం తథా విక్రమం చ సౌమ్యం దణ్డం ప్రసన్నతామ్ ।

— శ్రీమద్వాల్మీకిరామాయణే అరణ్యకాణ్డే చత్వారింశస్సర్గః (౧౨-౧౩వ శ్లోకములు)

రాజులో ఐదు దివ్యవిభూతులు ఉండాలి అని వివరిస్తూ రావణుడిట్లనెను: “అగ్నివలె”.

Advertisements