कच्चिदर्थेन वा धर्मं अर्थं धर्मेण वा पुनः । उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन च न बाधसे ॥

— वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे शततमस्सर्गः (६३)